Tagged: Ek Chatur Nar Kar Ke Sigar Mere Man Ke Dvar Ye Ghusat Jaat Ham Marat Jaat